O projekcie

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z Miastem Poznań,  realizuje od września 2018 roku projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do pomiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej.

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego) poprzez:

  • animację w środowiskach lokalnych
  • inkubację nowych Przedsiębiorstw Społecznych
  • wsparcie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
  • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak:

  • świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji)
  • zapewnienie dla podmiotów ekonomii społecznej dostępu do usług i doradztwa specjalistycznego
  • wsparcie przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych
  • organizowanie wydarzeń sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej m.in.: targi, spotkania branżowe
  • wsparcie powstawania przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez przyznawanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy)
  • zwiększanie widoczności ekonomii społecznej w subregionie.