Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w Polsce funkcjonują od kilkunastu lat. Tworzone sa z inicjatywy lokalnych lub regionalnych władz, a wspierane m.in. ze srodków bud)etu panstwa. Podstawa ich tworzenia są regionalne i lokalne programy rozwoju przedsiębiorczości oraz w przypadku Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, rządowy program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sa sprawdzonymi instrumentami wspierania rozwoju małych i srednich firm. Maja ogromne znaczenie w dostepie firm i osób uruchamiajacych działalnosc gospodarcza na własny rachunek do zwrotnego finansowania zewnetrznego. Przyczyniają się do powstawania i rozwoju firm, tworzenia nowych miejsc pracy oraz szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

Funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poreczeniowych dofinansowanych ze srodków publicznych w ramach regionalnych programów operacyjnych reguluje rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku ze zmiana z dnia 26 sierpnia 2010 roku. Większość tych funduszy pożyczkowych i doręczeniowych należy do Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do pobrania: