Partnerstwo w Pniewach

Rolą partnerstwa lokalnego w Pniewach jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenie gminy. Ekonomia społeczna jest tu rozumiana jako idea solidarności społecznej, której efektów nie można mierzyć wyłącznie korzyściami finansowymi, bo jednak, jak mówi jeden z członków partnerstwa: „W centrum jej zainteresowań winien być przede wszystkim człowiek, nie zysk. Stąd przedsiębiorstwa społeczne – choć dochód musi się pojawić – […] nie zawsze powinny pracować dla zysku, a nawet sam zysk winny lokować na poszerzenie działalności. Mają one stanowić formę wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z którą sami nie potrafią sobie poradzić”. Dlatego tak ważne jest zrozumienie potrzeby tworzenia podmiotów ekonomii społecznej ze strony samorządowców, organizacji czy przedsiębiorstw, które mogłyby w proces powstawania tych podmiotów się włączyć (choćby poprzez powierzanie zleceń). Partnerstwo lokalne służy więc podnoszeniu wiedzy na temat korzyści płynących z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianiu relacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami z terenu gminy.

Centrum Integracji Społecznej powstało w roku 2013 jako jednostka budżetowa, działająca w obszarze wsparcia społecznego dla osób wykluczonych i znacząco się rozwinęło. Na tyle, że w 2017 roku powstała tu Spółdzielnia Socjalna Horyzont, która przejęła od CIS część powierzonych mu zleceń na terenie gminy, głównie w zakresie prac porządkowych oraz remontowo-budowlanych.

 

 

W listopadzie 2017 r. Gmina Pniewy została wyróżniona „Honorowym Tytułem Samorząd Zaangażowany” przyznanym przez ROPS w Poznaniu oraz przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.

 

 

 

30 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Pniewy. Przy udziale Radnych Gminy, przedstawicieli organizacji, OPS i firm, porozumienie podpisali Barbara Sadowska – Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.