Partnerstwo w Książu Wielkopolskim

Pani Wójt Gminy Książ Wielkopolski, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wspólnie zmierzają w kierunku podjęcia w gminie działania na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. Jest to bowiem zwykle skuteczna odpowiedź partnerów lokalnych na problemy polityki społecznej. Opierając się na tej idei,  partnerstwo zmierzać ma w kierunku rozwoju spółdzielni socjalnej. Budowanie partnerstwa lokalnego w Książu Wielkopolskim ma stać się okazją do kreowania tego typu instytucji w środowisku lokalnym, do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy, może pomóc w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.