Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne – wypracowanie nadwyżki (zysku) lub tzw. wartości dodanej inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Zysk nie jest wypłacany właścicielom tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że głównym celem  przedsiębiorstwa społecznego jest realizacja celów społecznych. Podstawowe zadanie to zatrudnianie osób z grupy najtrudniej znajdujących pracę, przede wszystkim osób niepełnosprawnych, bezdomnych, po zakładach karnych i uzależnieniach, osób starszych, obcokrajowców, osób o niskich kwalifikacjach, mieszkających w środowiskach o bardzo wysokim bezrobociu, po PGR-ach, o niskich zasobach, itp.

Zakładanie prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Zakładanie prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Celem nie jest maksymalizacja zysku na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa – to główna cecha prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce wolnorynkowej. Przedsiębiorstwo społeczne stanowi praktyczną realizację idei ekonomii społecznej, gdzie narzędzia ekonomiczne (kapitał, zysk) wykorzystywane są do realizacji celów społecznych. Możemy przyjąć definicję, że „Przedsiębiorstwo społeczne to takie, w którym wypracowana wartość dodana nie jest wypłacana bezpośrednio właścicielom ale służy do podniesienia wartości samego przedsiębiorstwa oraz wraca do osób w nim pracujących oraz społeczności lokalnej, w której przedsiębiorstwo jest umiejscowione w postaci kapitału społecznego”. Za kapitał społeczny rozumiemy: tworzone miejsca pracy dla osób o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, rozwiązywanie problemów bezrobocia, reintegracja społeczno – zawodowa, edukacja dla najbiedniejszych osób i środowisk lokalnych, ale także działania, takie jak budownictwo społeczne, działalność kulturalna, rekreacja, zdrowie, sport i wypoczynek. Wszystkie te cele są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

.