Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej w gminie Miedzichowo

W dniu 25.10.2013 roku w ramach realizacji projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” odbyło się już kolejne spotkanie przedstawicieli Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka:

  • Lidia Węsierska-Chyc – reprezentująca Stowarzyszenie „Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka”
  • Hieronim Włodarczyk – reprezentujący Stowarzyszenie „Wielkopomoc” prowadzące dom wspólnoty w Posadówku
  • Mieszko Pospiech – animator partnerstw lokalnych

 z przedstawicielami Gminy Miedzichowo:

  • Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota
  • Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kolecki
  • Sekretarz Gminy Miedzichowo Ireneusz Skorupa
  • Kierownik GOPS Hanna Kaczmarek
  • Pracownicy OPS
  • Pani Barbara Matys
  • sołtysi

Zadaniem projektu jest tworzenie partnerstwa lokalnego. Doświadczenie Fundacji pokazuje, że na bazie dobrze prowadzonych i zbudowanych  partnerstw lokalnych można stworzyć stabilny podmiot Ekonomii Społecznej takich jak Centrum Integracji Społecznej czy Spółdzielnie Socjalne. Barka wspiera działania swoją bazą ekspercką oraz doświadczeniem. Gmina Miedzichowo złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie statusu Centrum Integracji Społecznej. Przedmiotem działalności Centrum będzie organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. CIS będzie prowadził działalność określoną w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,  w szczególności usługi gospodarczo – sprzątające  oraz budowlano – remontowe.